Przedszkole nr 292
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 292 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Przedszkole nr 292

Przedszkole nr 292

  Drukuj
 

Tryb działania

 

Tryb działania Przedszkola określa:

 

 - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U 2004 nr 256             poz.2572, z późn. zm.)

 

 - Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U 2007 nr 80. poz. 542)    

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U z 2001r. Nr.61)

 

- ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

- Statut Przedszkola

 

- Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza         Dzielnicy Praga Południe

 

 

Zasady działania

 

 

Przedszkole nr 292, jest przedszkolem publicznym. Realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Placówka  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady prowadzenia rekrutacji oraz harmonogram działań związanych z elektronicznym zapisem dzieci na dany rok szkolny, udostępniane są na stronie Biura Edukacji.

 

Przedszkole  funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00

do 17:30

 

Placówka  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 5 – 6 letnich).

W placówce znajdują się 4 oddziały.

 

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

1.      przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: pierwsze śniadanie, obiad,     

2.      podwieczorek.   ;

3.      w skład opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu wchodzą :  - opłata za żywienie;

4.      rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, jednak opłata powinna być wniesiona najpóźniej w bieżącym miesiącu / jeżeli opłata powinna być wniesiona w lutym za miesiąc marzec to za zgodą dyrektora rodzic może wnieść opłatę za marzec w marcu, jednak nie później /    wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego;

 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis praw, obowiązków i kompetencji znajduje się w Statucie                        Przedszkola nr 292.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.AWodzinska 10-03-2012
Aktualizujący bzmw/ext.bwyszynka 25-10-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.bwyszynka 25-10-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2018
Liczba odwiedzin: 1357
Rejestr zmian